De tha cur ort?

Saturday, June 24, 2006

De tha cur ort?

De tha cur ort?

Toiseach toiseachaidh

De tha cur ort? No co? 'S carson? 'S ciamar? Ma tha cail ann a tha deanamh dragh dhut no a' cur gomadaich ort, nach sgriobh thu ma dheidhinn?

Eadar an dachaigh, an obair, an sgire, an teaghlach, am boss, na nabaidhean, na cairdean, na caraidean, na naimhdean, na naidheachdan, pris an sgadain... 's coma leam - cumaibh a' sgriobhadh.

'S fheairrde sinn gaire ach 's fheairrde sinn gearain buileach!

Ma tha thu... greannach, gearaineach, searbh, leamh, sgith, tursach, amh, fiadhaich, feargach, gus do nadar a chall... sgriobh ma dheidhinn an seo.

Siuthad!

Tha mo shroin a' deanamh dragh dhomh!